Obľúbené produkty

Well done Well Clean Pet Dezinfekcia bez chlóru 1l

Well Clean Dezinfekčný čistič, čistí, dezodoruje a dezinfikuje povrchy po nečistotách spôsobených domácimi zvieratami. Bez chlóru, takže nedráždi chodidlá domácich zvierat. Jeho čistiaci účinok je rozšírený v celom byte a zároveň poskytuje dokonalú hygienu, odstraňuje 99,9% nežiaducich mikroorganizmov. Typ výrobku: PT2 a PT4. Oblasť použitia v domácnostiach, v kúpeľni, v kuchyni,– umývateľné povrchy, sanita, na čistenie a dezinfekciu povrchov zariadení a nástrojov v jednom pracovnom kroku.

Dostupnosť Skladom (14 ks)
Môžeme doručiť do:
21.5.2024
Kód: 5998466116449
–24 % €3,78 €3,15 bez DPH
Well done Well Clean Pet Dezinfekcia bez chlóru 1l
Well Done Well Clean Pet Dezinfekcia bez chloru 1l 1
–24 %

Well Done Well Clean Pet Dezinfekčný čistič bez chlóru 1000ml (1L)

Skladovanie

Výrobok skladujte v pôvodnom, neporušenom, neotvorenom balení, na chladnom, dobre vetranom mieste v dobre uzavretej nádobe, oddelene od potravín a požívatín.  Pri dodržaní predpísaných podmienok skladovania 2 roky od dátumu výroby. Dátum výroby viď na fľaši

Návod na použitie

rozpustené vo vode: 2 uzávery (70 ml) prípravku rozpustite v 10 litroch vody a umyte s ňou. Použitie priamo na dezinfekciu a čistenie: Rovnomerne nastriekajte na povrch určený na ošetrenie, následne ho pretrite tak, aby neostal povrch bez ošetrenia a nechajte účinkovať počas predpísanej doby pôsobenia. Doba pôsobenia: MRSA, baktericíd : 2 minuty, fungicíd a selektívny virucíd: 35 minút. Dráždi kožu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ!

Pred použitím si dobre prečítajte etiketu.

Nevdychujte aerosóly.

Ochrana životného prostredia/ekotoxikológia: Je potrebné zabrániť úniku prípravku do povrchových vôd – tečúcich vôd, a taktiež, aby sa prípravok v nezriedenej forme dostal do verejnej kanalizácie

Odstránenie znečistenia: V prípade rozliatia veľkého množstva prípravku je potrebné zabrániť jeho roztečeniu. Nasiaknite, zozbierajte ho pomocou inertnej, nehorľavej látky absorbujúcej kvapaliny (napr. piesok, zemina, vermikulit). Zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Zvyšky opláchnite vodou.

Upozornenie:

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Opláchnite veľkým množstvom vody. V prípade KONTAKTU S OČAMI: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. V prípade potreby odstráňte kontaktné šošovky, ak je to možné vykonať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. Zneškodnite obsah/nádobu: v súlade s miestnymi predpismi.

Ďalšie upozornenia: Nemiešajte s inými čistiacimi a dezinfekčnými prostriedkami! Zabráňte vdýchnutiu aerosólu prípravku a kontaktu prípravku s očami! Precitlivené osoby by mali používať ochranné rukavice.

Poskytnutie prvej pomoci: Pri vdýchnutí: pri náhodnom vdýchnutí veľkého množstva aerosólov preneste postihnutého na čerstvý vzduch. Pri kontakte s očami: je potrebné oči okamžite začať vyplachovať aspoň 10 minút pri roztiahnutých viečkach a nepretržitom pohybe očných gulí tečúcou vodou. Pri náhodnom kontakte s pokožkou: postihnutú časť pokožky dôkladne opláchnite tečúcou vodou.

UFI-kód: T600-H049-U00R-52DG

Bezpečnostné upozornenie:

Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Dráždi kožu. Škodlivý po požití. Škodlivý pri kontakte s pokožkou. Škodlivý pri vdýchnutí. Rozkladom ozónu v horných vrstvách atmosféry poškodzuje verejné zdravie a životné prostredie.

Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie:

Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov. Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch. Pri vdýchnutí: preneste postihnutého na čerstvý vzduch a ponechajte ho v pokoji v polohe uľahčujúcej dýchanie. Pri požití: ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / tvárový štít. Pri styku s pokožkou: umyte veľkým množstvom vody a mydla.

Pri zasiahnutí očí: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak sa používajú kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva : Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Pri používaní tohto výrobku vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie, nejedzte, nepite ani nefajčite.

Uchovávajte mimo dosahu detí.

Bezpečnostné upozornenia (CLP) :

P101 – Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku
P102 – Uchovávajte mimo dosahu detí
P301+P312 – PO POŽITÍ: ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte Národné toxikologické informačné centrum, Univerzitná nemocnica Bratislava, pracovisko Kramáre, Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Limbová 5 833 05 Bratislava, +421 2 54 77 41 66 (24hod denne)

 

Za vyššie uvedené informácie nenesieme zodpovednosť. V každom jednotlivom prípade si pozrite informácie na príslušnom obale produktu, iba tie sú záväzné. Dizajn produktu sa môže líšiť od obrázku.

Dodatočné parametre

Kategória: Čistiace prostriedky
Hmotnosť: 1.1 kg

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole:

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole:

Podobné produkty

dd2d343970985d7408d2294a695f55ca mmf400x400
€2,15
Kód: 5900785951205
Savo Kúpeľňa na vodný kameň 500ml
Novinka Tip
€2,88
Kód: 8710908102110
e1f00f4703a35644e55f0de8e43cb026 mmf350x350
Novinka
Kód: 8006540750247
Luxon 100g rýchlorozpúšťač vodného kameňa
€1,75
Kód: 8585003920453
0eb2596625984e4326eb3f0ea4befb2f mmf400x400
€0,90
Kód: 4260418931488
5b62f47a52bdd Kód: 5900785721006
11850 finish lestidlo 800ml 4251758413666
€4,60
Kód: 3665468401553
Savo proti plesni 500ml
Novinka
Savo proti plesni 500ml
Skladom (>100 ks)
€3,84
Kód: 8594005390225